Σύμφωνα με τον Παταντζάλι, πριν από την ασάνα και την πραναγιάμα έρχονται οι πρακτικές των γιάμας και νιγιάμας.

Είναι δυνατό να ασκηθούν οι άλλες πλευρές της Γιόγκα, χωρίς πρώτα να ολοκληρωθούν οι προϋποθέσεις των γιάμας και νιγιάμας;
Παρόλο που, σύμφωνα με το οκταβάθμιο μονοπάτι της Γιόγκα, τα γιάμας και νιγιάμας έρχονται σαν μέρη ένα και δύο, οι ασάνες και πραναγιάμα σαν μέρη τρία και τέσσερα, η πρατυαχάρα και η ντάρα-να σαν μέρη πέντε και έξι, και η ντυάνα και το σαμάντι σαν μέρη επτά και οκτώ, στην πρακτική ζωή σήμερα τα γιάμας και νιγιάμας μπορούν να εφαρμοστούν αποτελεσματικά μόνον αφού έχει επέλθει κάποια μορφή νοητικής και παραψυχικής ολοκλήρωσης, που σημαίνει μετά από τις πρακτικές των ασάνα, πραναγιάμα, πρατυαχάρα και ντάρανα.
Η έννοια των γιάμας και νιγιάμας γενικά είναι η εξής: ειλικρίνεια, τιμιότητα, μη κτητικότητα, αυτο-ανάλυση, πίστη, μπραχματσάρυα (αγαμία), ταπάσυα (πειθαρχία), ατομική καθαριότητα κ.λπ.

1998 (83)
Όταν ο Πατανζάλι ρωτήθηκε «Τι είναι Γιόγκα;», στο πρώτο αξίωμα ή σούτρα απλώς είπε: «η Γιόγκα είναι μια μορφή πειθαρχίας». Όταν ρωτήθηκε ξανά «Τι είδος πειθαρχίας;», απάντησε: «Εί¬ναι ο έλεγχος των διακυμάνσεων του νου». Έτσι, στην αρχή, κάποια πνευματική πειθαρχία θα πρέπει να υιοθετηθεί, η οποία είναι και εξωτερική και εσωτερική, για να ξεπεραστούν αυτές οι τάσεις διακύμανσης του νου (βρίττις). Μέχρι να έχουν λάβει χώρα η ολοκλήρωση και ο εξαγνισμός, το σύστημα της Γιόγκα είναι ατελές.

Πρέπει επίσης να καταλάβουμε ένα άλλο σημείο, ότι η έμπνευση για να ακολουθήσει κανείς το μονοπάτι των γιάμας και νιγιάμας δεν επιβάλλεται, αλλά δημιουργείται μόνη της από μία κατάσταση όπου ο νους και το πνεύμα βρίσκονται σε ενότητα. Μέσα στη ζωή έχουμε ακούσει ότι θα πρέπει να είμαστε συμπονετικοί, θα πρέπει να είμαστε ειλικρινείς, δε θα πρέπει να βλάπτουμε κανέναν και ούτω καθεξής, αλλά δεν μπορούμε να ακολουθήσουμε αυτές τις υπαγορεύσεις εξαιτίας διάφορων άλλων καταστάσεων που δημιουργούνται από την κοινωνία και οι οποίες γίνονται καταστροφικές για την ανάπτυξη των θετικών μας ικανοτήτων. Τα γιάμας και νιγιάμας αντιπροσωπεύουν τη θετική έκφραση της προσωπικότητας μας.
Οι άνθρωποι έρχονται στη Γιόγκα για πολλούς και διαφορετικούς λόγους. Δεν έρχονται όλοι με σκοπό να ελέγξουν τα βρίττις του νου και δεν έρχονται όλοι για να εξελιχθούν πνευματικά. Κάθε άτομο έχει διαφορετικές ανάγκες σύμφωνα με το στάδιο της εξέλιξης του. Μία από τις βασικές ανάγκες της ζωής είναι η διατήρηση ενός υγιούς σώματος. Άλλες ανάγκες είναι η νοητική ειρήνη, η ισορροπία και η ηρεμία, ή ένας νους ελεύθερος από εντάσεις, η εύρεση της εσωτερικής ευτυχίας, ευχαρίστησης, ικανοποίησης, χαράς ή ευδαιμονίας. Έτσι οι ανάγκες ενός ατόμου ταξινομούνται πρώτον σε φυσικές, δεύτερον σε ψυχολογικές και τρίτον σε πνευματικές. Μπορεί να εντάσσεστε ή όχι σ’ αυτήν την ταξινόμηση, αλλά γενικά ο κόσμος ακολουθεί αυτό το σύστημα.

Έτσι, στο σύστημα της Σατυανάντα Γιόγκα, έχει υπάρξει μία ελάχιστη αλλαγή στη σειρά του οκταπλού συστήματος του Παταντζάλι. Οι ασάνες και η πραναγιάμα γίνονται το πρώτο και δεύτερο βήμα, τα οποία δίνουν μια κατανόηση του αναμάγια κόσα (εμπειρία της ύλης) και του πραναμάγια κόσα (εμπειρία της ενέργειας). Η εξισορρόπηση ολόκληρου του συστήματος της ύλης και της ενέργειας επέρχεται μέσα από τις πρακτικές της ασάνα και πραναγιάμα. Στο τρίτο και τέταρτο βήμα χρησιμοποιούμε τις πρακτικές της πρατυαχά¬ρα και ντάρανα με σκοπό να ανυψώσουμε το νου σε ένα σημείο όπου μπορεί να περάσει μέσα από μία διαδικασία ολοκλήρωσης με το σώμα και το πνεύμα -μία διαδικασία αυτοπαρατήρησης, απόκτησης επίγνωσης της σφαιρικής θεώρησης της ζωής και της εκμάθησης πώς να αναπτύξει κανείς τις νοητικές ικανότητες και να συγκεντρώσει το νου, ώστε αυτός να μην έχει διακυμάνσεις.

Η πρατυαχά¬ρα και η ντάρανα βοηθούν να ισορροπήσουν οι δραστηριότητες του μανομάγια κόσα (εμπειρία του νου) και του βιγκιαναμάγια κόσα (εμπειρία της εξωτερικής και της ανώτερης διάνοιας). Έτσι, σε αυτά τα τέσσερα στάδια, υπάρχει ελπίδα να λάβει χώρα κάποιο είδος ολοκλήρωσης, κάποιο είδος εξαγνισμού.

Αφού αποκτήσουμε εξαγνισμό και ολοκλήρωση στη ζωή και την προσωπικότητα μας, το πέμπτο και έκτο στάδιο γίνονται τα γιάμας και τα νιγιάμας, όπου οι θετικές ποιότητες αρχίζουν να εκδηλώνονται σταδιακά, φυσικά και αυθόρμητα. Όταν έχει πετύχει κανείς μία αίσθηση ισορροπίας, δεν είναι πλέον πειθαρχίες που επιβάλλονται. Μάλλον είναι εκδηλωμένες πειθαρχίες.

Τα γιάμας και νιγιάμας τότε γίνονται οι αυθόρμητες εκφράσεις και πειθαρχίες της ζωής -το τελικό αποτέλεσμα μιας ολοκληρωμένης προσωπικότητας. Όταν αυτές οι ποιότητες ή ενέργειες είναι εκδηλωμένες, τότε είναι φυσικό για το νου και το πνεύμα να κινούνται σε μία διαλογιστική κατάσταση που αργότερα μετασχηματίζεται και γίνεται σαμάντι.

Έτσι, έχοντας αυτό στο νου, το σύστημα της Γιόγκα που ορίστηκε από τον Παταντζάλι, έχει τροποποιηθεί από τον Παραμαχάμσατζι σύμφωνα με τις διαφορετικές ανάγκες του σήμερα.

Τα συστήματα της Αστάνγκα Γιόγκα δεν έχουν εφαρμογή σε κάθε άτομο πάντα, για τον κύριο λόγο ότι όλοι έχουμε διαφορετικό τύπο προσωπικότητας. Η σύγχρονη ψυχολογία και η γιογκική ψυχολογία ταξινομούν την προσωπικότητα σε τέσσερεις κατηγορίες.

Πρώτη είναι η δυναμική προσωπικότητα -ενεργητική, εξωστρεφής, εκφραστική.

Δεύτερη είναι η συναισθηματική προσωπικότητα -που αισθάνεται, αφιερώνεται, παραδίνεται.

Τρίτη είναι η διανοητική προσωπικότητα •που αναλύει, αιτιολογεί, ταξινομεί, καταλαβαίνει.

Τέταρτη είναι η παραψυχική προσωπικότητα -επίγνωση της βαθύτερης και Πνευματικής πλευράς της ύπαρξης.

Εάν προσπαθήσουμε να ακολουθήσουμε το σύστημα της Αστάνγκα Γιόγκα με αυτές τις διαφορετικές προσωπικότητες, μπορεί να αντιμετωπίσουμε κάποιο εμπόδιο.
Για έναν άνθρωπο που έχει συναισθηματική φύση, η ασάνα και Πραναγιάμα μπορεί να μην έχουν κανένα νόημα, μάλλον αυτός ο τύπος προσωπικότητας θα ένιωθε μία συγγένεια με τις πρακτικές της Μπάκτι Γιόγκα -αφοσίωση, ικανότητα να παραδίνεται κανείς, ικανότητα να βιώνει τη θεία φύση.

Με αυτή τη λατρευτική σταθερότητα, 01 πλευρές του γιάμα και νιγιάμα θα εκδηλωθούν αυθόρμητα και δε θα είναι απαραίτητο γι’ αυτούς να ασκήσουν ασάνα, πραναγιάμα ή πρατυαχάρα. Η ντάρανα και η ντυάνα θα επέλθουν φυσικά. 1998 (87)

Έχουμε επίσης τη δυναμική προσωπικότητα, εξωστρεφή και εκφραστική. Αυτός ο τύπος μπορεί να ασκήσει Χάθα Γιόγκα για εξαγνισμό, διότι θα νιώθει μεγαλύτερη συγγένεια με αυτές τις πρακτικές. Μπορεί επίσης να ασκήσει Ράτζα Γιόγκα και ίσως Μπάκτι Γιόγκα, αν αυτή η πλευρά έχει εκδηλωθεί σ’ αυτόν.
Για έναν άνθρωπο που είναι διανοητικός υπάρχουν οι πρακτικές της Γκυάνα Γιόγκα. Για έναν διανοητικό άνθρωπο μπορεί να είναι δύσκολο να καταλάβει τη διαδικασία της μπάκτι, γιατί η μπάκτι σίγουρα δεν είναι διανοητική. Αφορά το αίσθημα, το αίσθημα της ένωσης με μία θεία δύναμη.

Για την παραψυχική φύση υπάρχουν οι πρακτικές της ντυάνα.
Στην κατάσταση της ντυάνα οι πλευρές του γιάμα και νιγιάμα, πρατυαχάρα, ντάρανα και σαμάντι, θα ανθίσουν φυσικά και αυθόρμητα. Μπορεί να μην είναι καν απαραίτητο για έναν τέτοιο τύπο να ασκήσει ασάνα και πραναγιάμα, νέτι και κούντζαλ, μπάστι, ντάουτι και σανκαπρακσαλάνα -τις τεχνικές της Χάθα Γιόγκα.

Επομένως, η Γιόγκα δεν είναι ένα απλό σύστημα ή μονοπάτι.

Δεν υπάρχει μία μόνο συνταγή που να ταιριάζει σε όλα τα άτομα. Αλλάζει σύμφωνα με την ατομική ανάγκη, αλλά το τελικό αποτέλεσμα είναι πάντα το ίδιο ολοκλήρωση.

Στο τέλος όλοι οι κλάδοι της Γιόγκα ενσωματώνονται ο ένας μέσα στον άλλο.
Από: ΣΤΑ ΦΤΕΡΑ ΤΟΥ KYKNOY ΜΕΡΟΣ 1
ΣΟΥΑΜΙ ΝΙΡΑΝΤΖΑΝΑΝΑΝΤΑ ΣΑΡΑΣΟΥΑΤΙ
BIHAR SCHOOL OF YOGA, MUNGER (BIHAR) INDIA

satyanandayoga.gr