Ο αφέντης
Ο πλοίαρχος είναι ο τελευταίος φραγμός στο μονοπάτι. Η αγάπη για τον δάσκαλο είναι δύσκολο να πέσει. Κάποιος μπορεί να ρίξει τα πάντα - μπορεί κανείς να αποκηρύξει ολόκληρο τον κόσμο, μπορεί κανείς να αποκηρύξει τον εαυτό του - αλλά εκτός και αν πέσει το τελευταίο πράγμα, η μικρή προσκόλληση στον κύριο παραμένει η βάση για το εγώ σας.

Ο Γκατούμ Βούδας είπε: "Αν με συναντήσετε στο δρόμο, κόψτε αμέσως το κεφάλι μου." Μιλάει μεταφορικά. Διότι όταν διαλογιστείτε, όλα θα εξαφανιστούν, αλλά τελικά, θα δείτε ότι ο κύριος είναι εκεί. Όταν ο κόσμος έχει εξαφανιστεί ο κύριος είναι εκεί. Αυτή είναι η τελευταία σας αγάπη και είναι τόσο ικανοποιητική, τόσο ευχάριστη, ότι θέλουμε να είμαστε σε αυτό το κράτος για πάντα.

Μόνο ο πλοίαρχος μπορεί να πει, "Αυτός δεν είναι ο στόχος. Ένα ακόμη βήμα: αφαιρέστε αυτό το συνημμένο και με τον πλοίαρχο, έτσι είστε απολύτως unattached." Σε απόλυτη αποσύνδεση το εγώ εξαφανίζεται. Η εξαφάνιση του εγώ δεν είναι η εξαφάνιση σας. Η εξαφάνιση του εγώ είναι στην πραγματικότητα η εμφάνισή σας για πρώτη φορά. το ψεύτικο εξαφανίζεται και το αληθινό έρχεται στην αποκάλυψη.

Είναι δύσκολο, αλλά πρέπει να καταστεί δυνατό. Δεν είναι αδύνατο επειδή πολλοί το έχουν κάνει. Και δεν το κάνετε εναντίον του κυρίου. εκπληρώνετε το τελευταίο μήνυμα του πλοιάρχου. Αφήστε το εγώ να εξαφανιστεί. Αλλά θα εξαφανιστεί μόνο όταν δεν υπάρχει προσκόλληση.

Και τη στιγμή που δεν υπάρχει κανένα εγώ, για πρώτη φορά είσαι. Στη συνέχεια, θα αισθανθείτε ευγνώμονες προς τον κύριο για πάντα, γιατί αν δεν είχε επιμείνει, θα είχατε παραμείνει σε αυτό το όμορφο κράτος. Αλλά υπάρχει κάτι πέραν, περισσότερο. και ο κύριος δεν θα ήθελε να κολλήσετε στο μονοπάτι.

Ο πλοίαρχος θέλει να είστε απόλυτα απελευθερωμένοι, απελευθερωμένοι από τα πάντα. συμπεριλαμβάνεται σε αυτό το «πάντα».

Osho, The Osho Upanishad, Talk # 13

The Master
The master is the last barrier on the path. The love for the master is difficult to drop. One can drop everything – one can renounce the whole world, one can renounce himself – but unless the last thing also is dropped, that small clinging with the master remains the base for your ego.

Gautam Buddha has said, "If you meet me on the way, immediately cut my head." He is talking metaphorically. Because when you are meditating everything will disappear, but finally, you will see the master is there. When the whole world has disappeared the master is there. That is your last love, and it is so satisfying, so gratifying, that one wants to be in that state forever.

Only the master can say, "This is not the goal. One step more: remove this attachment with the master too, so you are absolutely unattached." In absolute unattachment the ego disappears. The disappearance of the ego is not the disappearance of you. The disappearance of the ego is really the appearance of you for the first time; the false disappears and the true comes to revelation.

It is difficult, but it has to be made possible. It is not impossible because many have done it. And you are not doing it against the master; you are fulfilling the last message of the master. Let the ego disappear. But it will disappear only when there is no attachment. And the moment there is no ego at all, for the first time you are. Then you will feel grateful towards the master forever because if he had not been insistent, you would have remained in that beautiful state. But there is something beyond, more; and the master would not like you to be stuck on the path.

The master wants you to be totally liberated, liberated from everything; he is included in that `everything´.

https://www.osho.com/read/osho/osho-on-topics/the-master